Top Level

China EU Trade Hunter Thief


Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
_BG1_
140
1108667236148
2
Apple_store
140
191072952773
3
__HK
140
148258664873
4
555
140
141930719673
5
1a
140
120054350473
6
CBB
140
113993063173
7
V_Win01
140
100512328173
8
444
140
96118973173
9
TGHM14
140
91649086198
10
WinFam8
140
89817682854
11
vuvanthac
140
88054732673
12
Paina
140
85298846134
13
Thien_Pha
140
84988819503
14
04ChienBinh
140
82985903173
15
BeHatLu51
140
82036002747
16
Nhi4
140
81705746223
17
V_Win02
140
78074304629
18
DamDo
140
77919021019
19
Thanit55
140
73369084509
20
GauCuWEe
140
73132438073𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇Ủ: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐬𝐫𝐨𝐦𝐚𝐯𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐧𝐞𝐭/
𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐬𝐫𝐨𝐦𝐚𝐯𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐨𝐦/
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐬/𝐬𝐫𝐨𝐦𝐚𝐯𝐮𝐨𝐧𝐠𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐚𝐢𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐢
⚔️ 𝐈𝐏 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑: 𝟏𝟒.𝟐𝟐𝟓.𝟏𝟗𝟖.𝟑𝟕 | 𝐏𝐎𝐑𝐓: 𝟏𝟓𝟕𝟕𝟗
⚔️ 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭: 𝟐𝟎𝐡𝐇𝟎𝟎' 𝟑𝟏/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
⚔️ 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝟏𝟑𝐡 𝐓𝟕 𝐍𝐠à𝐲 𝟎𝟖/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑
════════════════════════════════
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐌Á𝐘 𝐂𝐇Ủ: 𝐏𝐇𝐈Ê𝐍 𝐁Ả𝐍 𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐌Ớ𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑
- 𝐌𝐚𝐱 𝐂ấ𝐩: 𝟏𝟒𝟎
- 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥: 𝟏𝟒𝟎
- 𝐈𝐭𝐞𝐦: 𝐃𝟏𝟓(𝟔𝟎 𝐍𝐠𝐨ạ𝐢 𝐇ì𝐧𝐡 𝐕𝐊 𝐒𝐎𝐌-𝐒𝐔𝐍 𝐦ớ𝐢 𝐧𝐡ấ𝐭 )
- 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬: 𝐄𝐔 - 𝐀𝐬𝐢𝐚
- 𝟏 𝐈𝐏 𝟐𝟎𝐀𝐂𝐂
- 𝟏 𝐏𝐂 𝟖 𝐀𝐂𝐂
- 𝐇ệ 𝐓𝐡ố𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟏𝐇 𝐍𝐡ậ𝐧 𝟑 𝐬𝐢𝐥𝐤
- 𝐊𝐡ó𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 đê𝐦 𝐭ừ 𝟏𝐡-𝟖𝐡 𝐬á𝐧𝐠
- 𝐉𝐨𝐛: 𝟒 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐓𝐀-𝐃𝐇-𝐇𝐃-𝐒𝐌𝐊
- 𝐇à𝐧𝐠 đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝟏 𝐧𝐠à𝐲 𝟐 𝐥ầ𝐧 ( 𝐒𝐓𝐓 ) 𝟏𝟎𝐇 - 𝟐𝟐𝐇
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐱𝐩: 𝐗𝟏𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐫𝐨𝐩: 𝐗𝟖𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝: 𝐗𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐉𝐨𝐛: 𝐗𝟐 𝟓* 𝟐𝟎𝐦
- 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐈𝐭𝐞𝐦 𝐃𝟏𝟓: 𝐐𝐮á𝐢 𝟏𝟑𝟓 - 𝟏𝟒𝟎 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢 - 𝐒𝐀𝐌𝐀𝐑𝐊𝐀𝐍( 𝐒𝐎𝐍 - 𝐒𝐎𝐌 )
- 𝐒𝐔𝐍 𝐌Ở 𝐇Ộ𝐏 𝐌𝐀𝐘 𝐌Ắ𝐍 𝐂Ấ𝐏 𝟐-𝟑-𝟒 ( 𝐇𝐌𝐌𝐂𝟐 = 𝐆𝐈Á𝐏 . 𝐇𝐌𝐌𝐂𝟑 = 𝐙𝐈𝐍𝐆 . 𝐇𝐌𝐌 𝐂𝟒 = 𝐕𝐊 )
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐌𝐚𝐱 +𝟏𝟓 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐌𝐌 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠: +𝟏-4 (𝟏𝟎𝟎%) 𝟓-𝟏𝟓 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦(𝐂ó 𝐆𝐡𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐁𝐌𝐌)
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐌𝐚𝐱 +𝟏𝟓 𝐑𝐚𝐭𝐞:𝐁𝐌𝐌 𝐕𝐈𝐏 +𝟏-𝟖 (𝟏𝟎𝟎%) 𝟖-𝟏𝟓 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦(𝐂ó 𝐆𝐡𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐁𝐌𝐌)
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐍𝐚𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐌𝐌 𝐂ấ𝐩 𝟏: 𝟏-𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎% 𝐊𝐡𝐢 𝐂ó 𝐁𝐌𝐌 𝐜ấ𝐩 𝟏
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐍𝐚𝐬𝐮𝐧 𝐬𝐈Ê𝐔 𝐂Ấ𝐏 : 𝟏𝟎-𝟐𝟎 𝟏𝟎𝟎% 𝐊𝐡𝐢 𝐂ó 𝐁𝐌𝐌 𝐒𝐈Ê𝐔 𝐂Ấ𝐏
- 𝐇ệ 𝐓𝐡ố𝐧𝐠:𝐝𝐫𝐨𝐩 𝐡ộ𝐩 𝐪𝐮à 𝐥𝐯 𝟏 -𝟐-𝟑-𝟒
- 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐎 𝐃𝐄𝐍 𝟏𝟐𝐇 - 𝟐𝟏𝐇 𝟏 𝐥ầ𝐧 𝟐𝟎 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐯 𝟓𝟎( 𝟏 𝐇Ộ𝐏 𝐌𝐀𝐘/𝟏𝐜𝐨𝐧 )( 𝐋𝐁𝐁 )
- 𝐇ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐥𝐤 - 𝐠𝐨𝐥𝐝
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐬𝐬 𝐥𝐯 𝟏𝟒𝟎 đ𝐚 𝐝ạ𝐧𝐠 ( 𝐝𝐫𝐨𝐩 𝐡ộ𝐩 𝐪𝐮à 𝐋𝐕 𝟏)
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡ưở𝐧𝐠 𝐭𝐡ê𝐦 𝐬𝐢𝐥𝐤
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐥ươ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐠𝐨𝐥𝐝 𝐯à 𝐭𝐡ưở𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐥𝐤
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐁𝐮𝐟𝐟 𝐉𝐎𝐁 𝐓𝐑𝐔𝐘 𝐍Ã
-•𝐇Ệ 𝐓𝐇Ố𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐈Ệ𝐌 𝐕Ụ , 𝐏𝐇Ụ 𝐁Ả𝐍 𝐂𝐎𝐍 𝐓À𝐔 ĐẮ𝐌,𝐇𝐎Ả 𝐃𝐈Ệ𝐌 𝐒Ơ𝐍 , 𝐋À𝐍𝐆 𝐓𝐇Ỏ 𝐐𝐔Ỷ ( 𝐃𝐑𝐎𝐏 𝐇Ộ𝐏 𝐌𝐀𝐘 𝐌Ắ𝐍 𝟐-𝟑-𝟒 >> 𝐌Ở 𝐑𝐀 𝐒𝐔𝐍 , 𝐆𝐎𝐋𝐃 , 𝐒𝐈𝐋𝐊.......
- 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐈Ễ𝐍 𝐑𝐀 𝐇À𝐍𝐆 𝐆𝐈Ờ 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐓Ụ𝐂 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐆À𝐘
- 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐭𝐫ụ
- 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭ồ𝐧 ( 𝐛𝐨𝐬𝐬 𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭 )
- 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 đấ𝐮 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭ử 𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚.𝐯.𝐯.𝐯.𝐯.𝐯.
- 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐜ướ𝐩 𝐜ờ
* 𝐍𝐆𝐎À𝐈 𝐑𝐀 𝐆𝐌 𝐒Ẽ 𝐓Ổ 𝐂𝐇Ứ𝐂 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐇À𝐍𝐆 𝐍𝐆À𝐘 𝐍𝐇Ư : Đ𝐔𝐀 𝐍𝐆Ự𝐀 , 𝐇Ỏ𝐈 ĐÁ𝐏 , 𝐏𝐊 𝐆𝐌 , 𝐊𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐎𝐒𝐒 , 𝐊𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐎𝐒𝐒 𝐉𝐎𝐁 , 𝐏𝐕𝐏 , 𝐓𝐑Ố𝐍 𝐓Ì𝐌 ............
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐓𝐇ƯỞ𝐍𝐆 Đ𝐔𝐀 𝐓Ố𝐏 (𝟐 𝐍𝐆À𝐘 )
𝐓𝐎𝐏 𝐕𝐍𝐃 ĐỂ 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐌Ấ𝐓 𝐆𝐈Á 𝐓𝐑Ị 𝐈𝐓𝐄𝐌 𝐕À 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐒𝐈𝐋𝐊 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑
𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐕À 𝐄𝐔 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 ĐƯỢ𝐂 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐏𝐓 𝐕À 𝐁𝐔𝐅𝐅 𝐁Ổ 𝐇Ỗ 𝐓𝐑Ợ 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇Ờ𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍 Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎𝐏 ( 𝐏𝐇Á𝐓 𝐇𝐈Ệ𝐍 𝐋𝐎Ạ𝐈 𝐓𝐎𝐏 )
𝐓𝐎𝐏 𝐀𝐒𝐈𝐀�️
️🥇𝐓ố𝐩 𝟏 : 𝟓𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 -𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌 ) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃 -𝟑𝟎 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
️🥈𝐓ố𝐩 𝟐: 𝟑𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃 -𝟐𝟎 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
️🥉𝐓ố𝐩 𝟑: 𝟐𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎%𝐕𝐍𝐃 -𝟐𝟎 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
️🏆𝐓ố𝐩 𝟒: 𝐓ố𝐩 𝐊𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐊𝐡í𝐜𝐡: 𝟐.𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️🏆𝐓ố𝐩 𝟓 - 𝟏𝟎: 𝐌ỗ𝐢 𝐓ố𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️🏆𝐋ư𝐮 ý: 𝟏 𝐈𝐏 𝐂𝐡ỉ 𝟏 𝐆𝐢ả𝐢 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐡ấ𝐭 Đượ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐈𝐏
𝐓𝐎𝐏 𝐄𝐔
️🥇 𝐓ố𝐩 𝟏 : 𝟒𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 -𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌 ) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃 -𝟑𝟎 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
️🥈 𝐓ố𝐩 𝟐: 𝟐𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃 -𝟐𝟎 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
️🥉𝐓ố𝐩 𝟑: 𝟏𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎%𝐕𝐍𝐃 -𝟏𝟎 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
️🏆𝐓ố𝐩 𝟒: 𝐓ố𝐩 𝐊𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐊𝐡í𝐜𝐡: 𝟐.𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️🏆𝐓ố𝐩 𝟓 - 𝟏𝟎: 𝐌ỗ𝐢 𝐓ố𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️🏆𝐋ư𝐮 ý: 𝟏 𝐈𝐏 𝐂𝐡ỉ 𝟏 𝐆𝐢ả𝐢 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐡ấ𝐭 Đượ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐈𝐏
( 𝟏 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐂𝐇Ỉ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝟏 𝐆𝐈Ả𝐈 , 𝐕Í 𝐃Ụ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐓𝐎𝐏 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐒Ẽ 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 ĐƯỢ𝐂 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐎𝐏 𝐄𝐔 𝐍Ữ𝐀 )
════════════════════════════════
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐇Ỗ 𝐓𝐑Ợ 𝐎𝐏𝐄𝐍:
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐒𝐔𝐍 𝐃𝟏𝟑 +𝟗
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐒𝐎𝐌 𝐃𝟏𝟒 +𝟓 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐁𝐋𝐔𝐄 (𝐌𝐔𝐀 𝐒𝐡𝐨𝐩)
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐓𝐇Ơ𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐍𝐎𝐄𝐋
+ 𝟏 𝐏É𝐓 𝐍𝐇Ặ𝐓 ĐỒ
+ 𝟓𝟎 𝐃𝐂𝐍 + 𝐁Ù𝐀 𝐓Ứ𝐂 𝐓𝐇Ờ𝐈
+ 𝟐𝟎 𝐂𝐔Ộ𝐍 𝐆𝐈Ấ𝐘 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐌Ớ𝐈
+ 𝟐𝟎𝐌 𝐒𝐏
════════════════════════════════
𝐍Ạ𝐏 𝐒𝐈𝐋𝐊 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐇Ệ 𝐆𝐌 𝐐𝐔𝐀 𝐅𝐁 :𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐬𝐫𝐨𝐦𝐚𝐯𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐠𝐦
𝐂𝐊 𝐀𝐓𝐌 - 𝐌𝐎𝐌𝐎 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐜𝐡ụ𝐩 𝐥ạ𝐢 𝐠ử𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝐅𝐁 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐳𝐚𝐥𝐨 𝟎𝟗𝟎𝟐𝟑𝟏𝟕𝟎𝟗𝟒
𝐒𝐓𝐊:𝟎𝟔𝟎𝟐 𝟒𝟒𝟎𝟏 𝟐𝟐𝟔𝟕 ( 𝐒𝐀𝐂𝐎𝐌𝐁𝐀𝐍𝐊 ) 𝐂𝐓𝐊 : 𝐓𝐑𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐀𝐍 𝐁𝐈𝐄𝐍
𝐌𝐎𝐌𝐎: 𝟎𝟗𝟎𝟐𝟑𝟏𝟕𝟎𝟗𝟒 ( 𝐓𝐑𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐀𝐍 𝐁𝐈𝐄𝐍 )
𝐒Ố 𝐒𝐈𝐋𝐊 𝐍𝐇Ậ𝐍 ĐƯỢ𝐂 𝐍𝐇Ư 𝐒𝐀𝐔 :
𝐀𝐓𝐌 - 𝐌𝐎𝐌𝐎
𝟏𝟎𝟎𝐊 = 𝟐𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊 . 𝐊𝐌 𝟏𝟎𝟎% = 𝟒𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊 +𝟓 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
𝟐𝟎𝟎𝐊 = 𝟒𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊 . 𝐊𝐌 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊 +𝟏𝟎𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
𝟓𝟎𝟎𝐊 = 𝟏𝟎𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊. 𝐊𝐌 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟎𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊 +𝟐𝟓 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
𝟏𝐓𝐑 = 𝟐𝟎𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊 . 𝐊𝐌 𝟏𝟎𝟎% = 𝟒𝟎𝐊 𝐒𝐈𝐋𝐊 +𝟓𝟎 𝐇Ộ𝐏 𝐐𝐔À 𝐋𝐕 𝟏
( 𝐊𝐌 𝟏𝟎𝟎% 𝐂𝐇Ỉ Á𝐏 𝐃Ụ𝐍𝐆 𝟐 𝐍𝐆À𝐘 𝐎𝐏𝐄𝐍,𝐂𝐍,𝐍Ạ𝐏 𝐋Ầ𝐍 ĐẦ𝐔 )