THÔNG TIN SERVER

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇Ủ: MAVUONG.PRO
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐬/𝐬𝐫𝐨𝐦𝐚𝐯𝐮𝐨𝐧𝐠𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐚𝐢𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐢
⚔️ 𝐈𝐏 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑: 51.79.162.227 | 𝐏𝐎𝐑𝐓: 𝟏𝟓𝟕𝟕𝟗
⚔️ 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭:01/𝟎8/𝟐𝟎𝟐𝟑
⚔️ 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝟏𝟑𝐡 𝐓𝟕 𝐍𝐠à𝐲 07/10/𝟐𝟎𝟐𝟑
════════════════════════════════
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐌Á𝐘 𝐂𝐇Ủ: 𝐏𝐇𝐈Ê𝐍 𝐁Ả𝐍 𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐌Ớ𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑
- 𝐌𝐚𝐱 𝐂ấ𝐩: 𝟏5𝟎
- 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥: 𝟏50
- 𝐈𝐭𝐞𝐦: 𝐃20
- 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬: 𝐄𝐔 - 𝐀𝐬𝐢𝐚
- 𝟏 𝐈𝐏 𝟐𝟎𝐀𝐂𝐂
- 𝟏 𝐏𝐂 𝟖 𝐀𝐂𝐂
- 𝐊𝐡ó𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 đê𝐦 𝐭ừ 𝟏𝐡-𝟖𝐡 𝐬á𝐧𝐠
- 𝐉𝐨𝐛: 𝟒 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐓𝐀-𝐃𝐇-𝐇𝐃-𝐒𝐌𝐊
- 𝐇à𝐧𝐠 đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝟏 𝐧𝐠à𝐲 𝟐 𝐥ầ𝐧 ( 𝐒𝐓𝐓 ) 𝟏𝟎𝐇 - 𝟐𝟐𝐇
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐱𝐩: 𝐗𝟏𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐫𝐨𝐩: 𝐗𝟖𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝: 𝐗𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐉𝐨𝐛: 𝐗𝟐 𝟓* 𝟐𝟎𝐦