BẢNG XẾP HẠNG

Cách Thức

Top Level

Tính Toán Dựa Theo Exp

Top Kill Boss

Người Chơi Kill Boss Nhiều Nhất

Top PVP

Người Chơi Chiến Thắng Nhiều Trận PVP nhất

Top Guild

Dựa Theo Cấp Độ Và Điểm Cống Hiến

Top Job

Dựa Theo Điểm EXP Job
19_08_2023 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS16 ] 2 thángs trước.
19_08_2023 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS16 ] 2 thángs trước.
19_08_2023 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS16 ] 2 thángs trước.
HeLoo1994 Đã tiêu diệt [ Giant OverLord ] 2 thángs trước.
HeLoo1994 Đã tiêu diệt [ Giant OverLord ] 2 thángs trước.
HeLoo1994 Đã tiêu diệt [ Giant OverLord ] 2 thángs trước.
ConTimLacLoi Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
ConTimLacLoi Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
ConTimLacLoi Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KHULOOD ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KHULOOD ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KHULOOD ] 2 thángs trước.
19_08_2023 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS16 ] 2 thángs trước.
19_08_2023 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS16 ] 2 thángs trước.
19_08_2023 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS16 ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 2 thángs trước.
HHL_GLC600 Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 2 thángs trước.